Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwanego dalej RODO, prosimy o zapoznanie  się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

SŁOWNIK POJĘĆ:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie;
 • serwis – strona internetowa www.nordis.com.pl
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny);
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1. ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH JEST:

Nordis Chłodnie Polskie  sp. z o.o., zwana dalej NORDIS

Dane kontaktowe:  ul. Zimna 1 A (65-707) Zielona Góra, NIP: 929 137 7960, KRS: 0000132224

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Giercarz, z którą możecie się Państwo kontaktować poprzez wysłanie wiadomości e-mail: iodo@nordis.com.pl

  2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

NORDIS przetwarza Państwa dane osobowe z pełnym poszanowaniem ochrony Państwa prywatności i zasad wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

NORDIS, realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) Działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dotyczy klientów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dot. osób współpracujących z NORDIS w imieniu klienta/ kontrahenta).

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.

c) Rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO).

d) Ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. poprzez utrzymanie kontaktu
w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności.

f) Monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz ochrony mienia.

3.  NORDIS JAKO PRACODAWCA, PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

a) Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami ( art. 6 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO).

b) Prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników. Dane dot. rekrutacji będą przechowywane do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

4. PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH PROWADZENIA FANPAGE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

a) dane są współadministrowane przez NORDIS i portal Facebook (art. 6 ust 1 lit f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

5.   JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

a) Umowy z kontrahentami – przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez NORDIS zobowiązań wymagających przetwarzanie danych.

b) Rozliczenia finansowe – przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku , w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego).

c) Monitoring – nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, do których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający miesiąca od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że  nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas nagranie jest przechowywane do czasu jego zakończenia.

d) Prowadzenie marketingu – do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili kiedy w wybrany przez Państwa sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

e) Rekrutacja – do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

f) Pracownicy – zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 50 lub 10 lat.
10- letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 r. W przypadku pozostałych pracowników, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 50 lat.

g) Udzielona zgoda – do czasu jej wycofania.

6.  KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

a) Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. adwokatom i radcom prawnym, księgowym, dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność, w tym firmie Microsoft.

b) W przypadku kandydatów do pracy – portalom rekrutacyjnym.

c) Organom Państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH

a) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez NORDIS z wymogów prawa. Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z NORDIS, dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu). W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez NORDIS w celach marketingowych/ rekrutacyjnych) podanie danych jest dobrowolne.

8. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NORDIS:

a) Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich przeniesienia.

b) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).

c) Wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 • Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Pliki Cookies,  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Przetwarzanie plików cookies w serwisie ( art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane dotyczące każdej wizyty mogą być zbierane automatycznie. Dotyczy, to m.in. danych, tj. adres IP komputera, typ przeglądarki. Dodatkowo serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies).
 • W celu udoskonalenia funkcjonalności NORDIS oświadcza, że wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
 • ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystali Państwo ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości serwisu do określonych preferencji  oraz optymalizacji korzystania z dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.
 • W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu;
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.
 • Informacje w żaden sposób nie są łączone z Państwa danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej. Powinni Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu prosimy o zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.
 • Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
 • w przeglądarce Internet Explorer
 • w przeglądarce Microsoft Edge
 • w przeglądarce Mozilla Firefox
 • w przeglądarce Chrome
 • w przeglądarce Opera
 • w przeglądarce Safari
 • Oprogramowanie do przeglądania serwisu, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. 
 • Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę,

zespół NORDIS

@lodyNordis

do góry