trade@nordis.com.pl, office@nordis.com.pl tel. 68 324 26 91
Lody Warzywa i owoce Dania gotowe Linia Kids

Obowiązek informacyjny dla klientów

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW

 

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE.
SZCZEGÓŁY TEGO DOTYCZĄCE, ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST
„NORDIS” CHŁODNIE POLSKIE SP. Z O.O.

Dane kontaktowe

ul. Zimna 1 A (65-707) Zielona Góra

NIP: 9291377960, KRS: 0000132224; REGON: 970641239

ADMINISTRATOR WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Urszula Giercarz

e-mail: iodo@nordis.com.pl

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

  • OFERTOWANIE I REALIZACJA UMOWY: w trakcie negocjowania z Państwem zakresu świadczonych przez nas usług, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO).
  • OBOWIĄZEK PRAWNY: w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie realizacji obowiązków prawnych, w szczególności przepisów o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych.
  • UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, marketingu bezpośredniego, a także na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

  • Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz jej rozliczenia zgodnie z prawem i okresami przedawnienia roszczeń, wynikających z rodzaju umów zawieranych z Państwem.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

  • Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności partnerom współpracującym z Administratorom, organom upoważnionym do przetwarzania danych tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów.

Dobrowolność podania danych osobowych

  • Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w celu zawarcia i realizacji umowy.
  • Państwa dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa, waszych pracowników, współpracowników, z bazy ogólnodostępnej  danych GUS, CEIDG i KRS, a także z Państwa stron internetowych bądź innych powszechnie dostępnych źródeł.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

  • Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.