trade@nordis.com.pl, office@nordis.com.pl tel. 68 324 26 91
Lody Warzywa i owoce Dania gotowe Linia Kids

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna

Na podstawie Artykułu 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, a nadto szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Nordis” Chłodnie Polskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, 65-707 Zielona Góra, ul. Zimna 1A, KRS: 0000132224, REGON: 970641239, NIP: 9291488978, zwana dalej: Administratorem Danych. Spółka Nordis wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@nordis.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Inspektor ds. Ochrony danych osobowych „Nordis” Chłodnie Polskie sp. z o. o. 65-707 Zielona Góra ul. Zimna 1A.

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  • w celu zawarcia umowy oraz realizacji zadań wynikających z zawartych umów na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679));
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na: ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, rozpatrywaniu skarg i reklamacji, prowadzeniu działań marketingowych bez wykorzystania lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu rekrutacji pracowników oraz zarządzania pracownikami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia poprzez monitoring na terenie Administratora Danych na podstawiee powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. f i c);
  • Jeżeli do realizacji powyższych celów podanie danych nie wynika z przepisów prawa, podstawą przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679). Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji zadań wynikających z umowy, a po ich zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Danych. W przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody lub przez okres na jaki zgoda została udzielona. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa,w tym przepisami o rachunkowości.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: organom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, bankom, firmom dostarczającym przesyłki, operatorom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom świadczącym usługi prawne, usługi windykacyjne, dostawcom systemów informatycznych.

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe) oraz prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu. W celu skorzystania z tych praw należy kontaktować się z Administratorem Danych wysyłając wiadomości e-mail na adres : iodo@nordis.com.pl lub korespondencję na adres : Inspektor ds. Ochrony danych osobowych “Nordis” Chłodnie Polskie sp. z o. o., 65-707 Zielona Góra, ul. Zimna 1A.
Należy pamiętać, że nie wszystkie powyższe prawa będą miały zawsze zastosowanie. Ich egzekwowanie może nie mieć wystarczających podstaw prawnych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych, w szczególności do realizacji zawartych przez Administratora Danych z Panią/Panem Umów. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).