trade@nordis.com.pl, office@nordis.com.pl tel. 68 324 26 91
Lody Warzywa i owoce Dania gotowe Linia Kids

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o zatrudnienie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

I PRACOWNIKÓW

 

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE.
SZCZEGÓŁY TEGO DOTYCZĄCE, ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST
„NORDIS” CHŁODNIE POLSKIE SP. Z O.O.

Dane kontaktowe

ul. Zimna 1 A (65-707) Zielona Góra

NIP: 9291377960, KRS: 0000132224; REGON: 970641239

ADMINISTRATOR WYZNACZYŁ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych

Urszula Giercarz

e-mail: iodo@nordis.com.pl

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prowadzoną rekrutacją  oraz zawarciem umowy o pracę, dzieło, zlecenie.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 • ZGODY na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 • REKRUTACJI / ZAWARCIA UMOWY w celu zawarcia i/lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 1, 2 lit. a, b, c, h RODO), w szczególności celem zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie procesu rekrutacji, wykonywania umowy.
 • OBOWIĄZKU PRAWNEGO w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na raportowaniu wewnętrznym, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi oraz w celu prowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników w przyszłości.
 • UZASADNIONEGO INTERESU w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na raportowaniu wewnętrznym, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, na ochronie przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi oraz w celu prowadzenia rekrutacji pracowników i współpracowników w przyszłości.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

 • Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane przez czas niezbędny do realizacji  celów, w których są wykorzystywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem pracy, ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców, w tym w zakresie ochrony interesów prawnych Państwa oraz Administratora, nie dłużej niż do wycofania Państwa zgody, a także zgodnie z przepisami o dochodzeniu roszczeń w zakresie nawiązania stosunku pracy w celu ochrony praw i interesów Administratora.
 • Dane przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu, dla celów rekrutacyjnych przechowywane są przez czas rekrutacji. Jeśli nie mamy zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach na przyszłość, aplikacje usuwane są po zakończeniu procesu rekrutacji.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?

 • Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów powierzenia danych lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi w zakresie administrowania i zarządzania, w szczególności dostawcą hostingu, portali z ogłoszeniami w sprawach zatrudnienia, agencjami zatrudnienia, medycyną pracy.

Dobrowolność podania danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, informacje o kwalifikacji zawodowych, wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – jeśli są niezbędne na danym stanowisku, rodzaju pracy), a dobrowolne w zakresie wykraczających poza regulację Kodeksu pracy i ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, informacje o kwalifikacji zawodowych, wykształceniu, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – jeśli są niezbędne na danym stanowisku, rodzaju pracy), a dobrowolne w zakresie wykraczających poza regulację Kodeksu pracy i ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców.
 • Państwa dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Was bądź podmiotów prowadzących rekrutację za Waszą zgodą.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

 • Dostępu do danych osobowych; sprostowania  danych osobowych; usunięcia  danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.